Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Enligt Lifcos bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast vid den tidpunkt som anges på Bolagets hemsida senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet offentliggörs.