Styrelse

Carl Bennet

Carl Bennet

Ordförande sedan 2000
Ordförande för ersättningsutskottet
Född 1951
Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.
Nuvarande uppdrag: VD Carl Bennet AB. Vice ordförande Arjo, Elanders och Getinge. Ledamot Holmen och L E Lundbergföretagen.
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef Getinge AB.
Innehav via bolag: 30 379 850 A-aktier, 197 502 023 B-aktier

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Ledamot sedan 2015
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1966
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ordförande i Fasadgruppen Group AB. Ledamot i BICO AB, Linc AB, SJ AB, Werksta Nordic AB samt i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) näringslivsråd.
Tidigare uppdrag: Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB samt The Boston Consulting Group, VD Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union), vice ordförande Norrporten, ledamot Cybercom Group AB, Via Travel Group samt OSM Group.
Egna och närståendes innehav: 65 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Annika Espander

Annika Espander

Ledamot sedan 2016
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1964
BSc (kemi) och MBA
Nuvarande uppdrag: VD Asperion Ltda.
Tidigare uppdrag: Chef Handelsbanken Private Banking, ordförande SHB Luxemburg. Styrelseledamot i Elekta AB, Biotage AB, Probi AB och Stille AB. Ledande positioner i bland annat Catella Healthcare/Esperio AB och Enskilda Securities
Egna och närståendes innehav: 10 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Dan Frohm

Dan Frohm

Vice ordförande
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1981
Civilingenjör
Nuvarande uppdrag: VD i DF Advisory LLC. Styrelseordförande i Elanders AB och ledamot av styrelserna i Arjo AB, Carl Bennet AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.
Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.
Egna och närståendes innehav: 253 090 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Erik Gabrielson

Erik Gabrielson

Ledamot sedan 2001
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1962
Jur kand
Nuvarande uppdrag: Advokat och partner Advokatfirman Vinge. Ordförande Allegresse AB, Eldan Recycling A/S och Redoma Recycling AB. Ledamot Carl Bennet AB, Elanders AB, ECG Vignoble AB och ECG Vinivest AB.
Tidigare uppdrag: Ledamot i Advokatfirman Vinge AB, Advokatfirman Vinge Skåne AB, Generic Sweden AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB.
Egna och närståendes innehav: 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Ulf Grunander

Ulf Grunander

Ledamot sedan 2015
Ordförande för revisionsutskottet
Född 1954
Civilekonom från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Ledamot i AMF Fonder AB, AMF Tjänstepension AB, Arjo AB, Djurgården Hockey AB och Episurf Medical AB.
Tidigare uppdrag: CFO för Getingekoncernen.
Egna och närståendes innehav: 14 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1958
Ekonomexamen från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Ledamot av styrelserna ACQ BURE, Beijer Alma, Bilia, Spiltan Invest och Trapets.
Tidigare uppdrag: Vice VD Svenskt Näringsliv, aktiechef på Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot av styrelserna i Acando, AMF, Connecta, Lindab och Latour.
Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Axel Wachtmeister

Axel Wachtmeister

Ledamot sedan 2006
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1951
Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Ledamot Sorb Industri AB och Troponor AB
Egna och närståendes innehav: 81 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.1

Per Waldemarson

Per Waldemarson

Ledamot sedan 2019
VD och koncernchef
Anställd 2006
Född 1977
Magisterexamen i företagsekonomi
Nuvarande uppdrag utanför Lifco: –
Tidigare uppdrag: Vice VD Lifco, chef affärsområde Dental, VD Brokk AB, managementkonsult Bain & Co.
Egna och närståendes innehav: 513 500  B-aktier, 180 000 B-aktier via pensionsförsäkring och 87 412 syntetiska köpoptioner.1

STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER UTSEDDA AV FACKFÖRENINGARNA 2023

Anders Lindström

Anders Lindström

Ledamot sedan 2023, suppleant 2019-2023
Född 1958
Egna och närståendes innehav: –

Tobias Nordin

Tobias Nordin

Ledamot sedan 2022
Född 1983.
Egna och närståendes innehav: –

 

Lina Juslin

Ledamot sedan 2023
Född 1980
Egna och närståendes innehav: –

Sofia Sandström

Ledamot sedan 2023
Född 1980
Egna och närståendes innehav: –

Revisionsutskottet

Ulf Grunander, ordförande
Ulrika Dellby
Dan Frohm
Caroline af Ugglas

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottet

Carl Bennet, ordförande
Erik Gabrielson
Annika Espander
Axel Wachtmeister

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Styrelseledamöternas oberoende

NamnUppdragBolaget och bolagsledningHuvudägare
Carl BennetOrdförandeJaNej
Ulrika DellbyLedamotJaJa
Dan FrohmLedamotJaNej
Erik GabrielsonLedamotJaNej
Ulf GrunanderLedamotJaJa
Annika EspanderLedamotJaJa
Caroline af UgglasLedamotJaJa
Axel WachtmeisterLedamotJaJa
Per WaldemarsonLedamotNejJa

 

 

1 De syntetiska optionerna är utställda av Carl Bennet AB.