Styrelse

Carl Bennet

Carl Bennet

Ordförande sedan 2000
Ordförande för ersättningsutskottet
Född 1951
Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c., ekon.dr. h.c.
Nuvarande uppdrag: VD Carl Bennet AB. Vice ordförande Arjo AB, Elanders AB och Getinge AB. Ledamot L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Getinge.
Innehav via bolag: 30 379 850 A-aktier, 197 502 023 B-aktier.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Ledamot sedan 2015
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1966
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ordförande Fasadgruppen Group AB. Vice ordförande BICO AB. Ledamot Elanders AB, Kungliga Dramatiska Teatern, Linc AB, Werksta Nordic AB samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) näringslivsråd.
Tidigare uppdrag: Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB samt The Boston Consulting Group, VD Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union),
vice ordförande Norrporten, ledamot bland annat i Cybercom Group AB, Kavli Holding AS och SJ AB.
Egna och närståendes innehav: 65 000 B-aktier och 10 926 syntetiska köpotioner1.

Dan Frohm

Dan Frohm

Vice ordförande
Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1981
Civilingenjör
Nuvarande uppdrag: Ordförande Elanders AB och ledamot Arjo AB, Carl Bennet AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. VD DF Advisory LLC.
Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.
Egna och närståendes innehav: 253 090 B-aktier och 10 926 syntetiska köpotioner1.

Erik Gabrielson

Erik Gabrielson

Ledamot sedan 2001
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1962
Jur kand
Nuvarande uppdrag: Advokat och partner Advokatfirman Vinge. Ordförande Allegresse AB, Eldan Recycling A/S och Redoma Recycling AB. Ledamot Carl Bennet AB, Elanders AB, ECG Vignoble AB, ECG Vinivest AB och Zutec Holding AB.
Tidigare uppdrag: Ledamot Advokatfirman Vinge AB, Advokatfirman Vinge Skåne AB, Generic Sweden AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB.
Egna och närståendes innehav: 10 926 syntetiska köpotioner1.

Ulf Grunander

Ulf Grunander

Ledamot sedan 2015
Ordförande för revisionsutskottet
Född 1954
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ordförande Djurgården Hockey AB och Episurf Medical AB. Ledamot Arjo AB.
Tidigare uppdrag: CFO Getingekoncernen. Ledamot AMF Fonder AB och AMF Tjänstepension AB.
Egna och närståendes innehav: 14 000 B-aktier och 10 926 syntetiska köpotioner1.

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Ledamot sedan 2024
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1963
Studier i juridik och företagsekonomi
Nuvarande uppdrag: Elanders AB, Stena Metall AB and Stiftelsen Korsvägen
Tidigare uppdrag: Statsråd och utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor 2019–2022. Vice koncernchef för Almi Företagspartner 2007–2018. Innan dess ledande befattningar inom SEB. Ledamot av Lifcos styrelse och dess revisionsutskott 2017–2019.
Egna och närståendes innehav: 7 350 B-aktier
Nationalitet: svensk

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1958
Ekonomexamen från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Ledamot Beijer Alma AB, Bilia AB, Spiltan Invest AB och Trapets AB.
Tidigare uppdrag: Vice VD Svenskt Näringsliv, aktiechef på Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot Acando, ACQ Bure, AMF, Connecta, Lindab och Latour.
Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier och 10 926 syntetiska köpotioner1.

Axel Wachtmeister

Axel Wachtmeister

Ledamot sedan 2006
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1951
Civilingenjör
Tidigare uppdrag: Ledamot Sorb Industri AB och Troponor AB.
Egna och närståendes innehav: 81 000 B-aktier och 10 926 syntetiska köpotioner1.

Per Waldemarson

Per Waldemarson

Ledamot sedan 2019
VD och koncernchef
Anställd 2006
Född 1977
Magisterexamen i företagsekonomi
Nuvarande uppdrag utanför Lifco:
Tidigare uppdrag: Vice VD Lifco, chef affärsområde Dental, VD Brokk AB,
managementkonsult Bain & Co.
Egna och närståendes innehav: 513 500 B-aktier, 205 000 B-aktier via pensionsförsäkring och 87 412 syntetiska köpotioner1.

STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER UTSEDDA AV FACKFÖRENINGARNA 2024

Anders Lindström

Anders Lindström

Ledamot, arbetstagarrepresentant, LO
Född 1958. Invald år 2019. Anställd på Lifco Dental AB.
Egna och närståendes innehav:

Tobias Nordin

Tobias Nordin

Ledamot, arbetstagarrepresentant PTK
Född 1983. Invald år 2022. Anställd på Brokk.
Egna och närståendes innehav:

 

Lina Juslin

Lina Juslin

Arbetstagarrepresentant, suppleant, PTK
Född 1980. Invald år 2023. Anställd på Indexator AB.
Egna och närståendes innehav:

Sofia Sandström

Sofia Sandström

Arbetstagarrepresentant, suppleant, LO
Född 1980. Invald år 2023. Anställd på LEAB.
Egna och närståendes innehav:

Revisionsutskottet

Ulf Grunander, ordförande
Ulrika Dellby
Dan Frohm
Anna Hallberg
Caroline af Ugglas

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottet

Carl Bennet, ordförande
Erik Gabrielson
Axel Wachtmeister

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Styrelseledamöternas oberoende

NamnUppdragBolaget och bolagsledningHuvudägare
Carl BennetOrdförandeJaNej
Ulrika DellbyLedamotJaJa
Dan FrohmLedamotJaNej
Erik GabrielsonLedamotJaNej
Ulf GrunanderLedamotJaJa
Anna HallbergLedamotJaJa
Caroline af UgglasLedamotJaJa
Axel WachtmeisterLedamotJaJa
Per WaldemarsonLedamotNejJa

 

 

1 De syntetiska optionerna är utställda av Carl Bennet AB.