Ersättningar

Vid årsstämman 2015 kommer beslut att fattas om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 15 maj 2014 beslutades att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 4 400 000 SEK, att fördelas inom styrelsen.